Verkoopsvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Exentrishop.be, Exentrishop.nl, Exentrishop.de, Exentrishop.fr en Exentrishop.com voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Exentrishop.be, Exentrishop.nl, Exentrishop.de, Exentrishop.fr en Exentrishop.com zijn eigendom van Alpha Bags & Travel b.v.b.a., Daalbeekstraat 56 -1760 Roosdaal,T: +32 (0)2/532 02 00. BTW nummer, BE0838.438.207

Over de producten

De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Exentrishop.be in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en plichten zijn, indien men tot koop over gaat.

Koopovereenkomst

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van een order in onze webwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per mail : info@exentrishop.be. Wij kunnen niet garanderen dat we nog op tijd zijn eea aan te passen, maar zullen onze uiterste best doen.

Betalingen

De betaling dient te geschieden in Euro’s. Alle vermelde prijzen zijn geldig zo lang de voorraad strekt.

Terugzenden van zendingen/producten

Voor alle aankopen geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, ons op de hoogte te stellen van zijn herroepingsrecht en de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren zonder opgave van reden. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Exentrishop.be over de staat van de producten, wordt binnen 14 kalenderdagen het geld van de koper teruggestort. De koop is dus definitief als er binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de order geen melding is gemaakt van het gebruik willen maken van het herroepingsrecht van de order.

Levering

Exentrishop.be doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Exentrishop.be een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren dan ontvangt de consument in het kader van de regels van de koop of afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De bestellingen worden verstuurd via bpost. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Verzending

Exentrishop.be draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Exentrishop.be gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie

Exentrishop.be garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Fabrieksfouten worden zonder problemen vergoed en vervangen door een ander artikel. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Exentrishop.be te retourneren binnen de zichttermijn van 5 werkdagen, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Exentrishop.be of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Exentrishop.be is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Exentrishop.be is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Exentrishop.be geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Exentrishop.be. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Exentrishop.be.

Terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Exentrishop.be gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Bescherming persoonlijke gegevens

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Exentrishop.be. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site.

Afbeeldingen

De afbeeldingen die op onze website staan kunnen soms niet dezelfde zijn van het werkelijke product, maar worden zo goed mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

Klachten

Klachten proberen wij binnen 14 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Overige bepalingen: Voor de gevolgen van fouten op de website of andere vormen van media kan Exentrishop.be geen aansprakelijkheid aanvaarden.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en klant is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, goedgekeurd door Wet 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997) en eventuele akten die het nadien gewijzigd hebben. In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de zetel van de verkoper gevat kunnen worden, behoudens een andere keuze op initiatief van de verkoper.